Global Learning for Sense of Belonging – Suomi

GloBe tuo yhteen pedagogisen ja jaetun johtajuuden, yhteisopettajuuden, globaalin kansalaiskasvatuksen ja Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoittamiseksi ainutlaatuisella tavalla.

GloBe, Global Learning for Sense of Belonging, on sunnattu koulutusjohtajille ja opettajille, jotka ovat avainasemassa vahvistamaan kestävän tulevaisuuden taitoja oman toimijuutensa kautta omissa  työyhteisöissään. Tämän kansainvälisen hankkeen toteuttavat yhtestyössä kansalaisjärjestöt ja yliopistot Suomesta, Portugalista ja Romaniasta. Hankkeen tarkoituksena on edistää inhimillistä hyvintointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kouluissa ja (lähi)ympäristöissä vahvistumalla yhteenkuulumisen tunnetta.

GloBen tavoitteena on:

 • syventää ja laajentaa rehtoreiden  pedagogisen ja jaetun johtajuuden ulottuvuuksia heidän päivittäisessä työssään

 • vahvistaa yhteisopettajuutta ylittämään oppiaste ja -oppiainerajoja kouluissa, ja 

 • tuottaa uusia oppilaita osallistavia ”kestävän tulevaisuuden” oppimiskokonaisuuksia.

Ymmärryksen rakentamista yhteen kytkeytyneessä maailmassa

GloBe kannustaa ylittämään luokkatasojen ja poikkitieteellisyyden rajoja. Se rakentaa ymmärrystä koulutuksen tasa-arvon, ihmisoikeuksien, aktiivisen kansalaisuuden, ympäristökysymysten ja kestävän kulutuksen laajoista ja monitahoisista teemoista. Edellä mainitut ilmenevät eri tavoin niin globaalisti kuin paikallisesti. GloBe edistää linjaus – tutkimus – käytäntö-jatkumon dialogia tuomalla yhteen linjausten sidosryhmiä kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti koulutuksellisen johtajuuden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Mukana ovat myös Global Citizenship Education -toimijat, kansalaisjärjestöt ja tietenkin koulutusjohtajat, rehtorit, opettajat ja koulujen oppilaat.

Pedagoginen prosessi

GloBen keskiössä on pedagoginen prosessi, joka koostuu viidestä vaiheesta. Ensimmäinen ja viimeinen ovat kansainvälisiä paikallisia seminaareja. Toinen ja neljäs toteutetaan paikallisissa kouluissa jokaisessa kumppanimaassa. Kolmas koulutus on webinaari.

​GloBe muodostuu kahdesta asiantuntijaryhmästä. Molempiin ryhmiin valitaan rehtori ja kaksi opettajaa kolmesta koulusta, kolmesta maasta. Yhteensä koulutamme 54 ammattilaista tukemaan toisiaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ensimmäinen ryhmä aloittaa helmikuussa 2022 ja lopettaa kesäkuussa 2022.

Toinen ryhmä aloittaa kesäkuussa 2022  ja lopettaa tammikuussa 2023.

Edellisten ryhmien osallistujat toimivat mentoreina uusille aloittaville ryhmille.

step_1_white

Koulutus 1: Inspiroivia ideoita etsimässä

Kolmipäiväinen seminaari, joka koostuu luennoista ja ryhmissä tehtävistä harjoituksista.

Pääteemat:

 • Pedagoginen johtajuus, horisontaali ja jaettu johtajuus.
 • Yhteisopettajuus.
 • Globaalikasvatus ja sen merkitys maailmanlaajuisten ilmiöiden tarkastelussa.
 • Agenda 2030: prosessi ja kestävän kehityksen tavoitteet. ​

​Pedagogisen johtajan portfolion (5 op) kokoaminen alkaa.​ Sisältää ennakkotehtävän ja lähipäivän reflektion. Ennakkotehtävien ja lähipäivän reflektion tuotoksena syntyy oppimispäiväkirja, jonka pohjalta osallistujat ryhtyvät kokoamaan pedagogisen johtajan portfoliotaan (5 op).

Tässä vaiheessa myös tutkijat aloittavat aineiston keräämisen ammatillisen osaamisen kasvun tarkastelemiseksi ja muutosteorian testaamiseksi.

Koulutus 2: Ideat omaan Kouluun!

Tämä askel vie ensimmäisessä seminaarissa esitellyt pääteemat osallistujien kouluihin. Tavoitteena on osallistuu koko koulu ja visioida yhdessä, kuinka globaalikasvatus ja valikoidut kestävän kehityksen tavoitteet saadaan osaksi koulun toimintaa. Kansalliset tiimit tukevat koulujen toimintaa tämän askeleen ottamisessa.

 • Toisen askeleen tuloksena kouluilla on konkreetti toteutusidea.
 • Oppilaat aloittavat omat oppimisportfolionsa.
 • Rehtorit ja opettajat tuottavat reflektoivaa aineistoa oppimispäiväkirjaansa koulun pedagogisista ja osallistavista prosesseista.

 

Tämä askel tuottaa informaatiota GloBen tutkijoille tarkastella osallistavien menetelmien toteutumista kouluissa.

.

 •  

Koulutus 3: Ideoiden testaus ja pilotointi

Tämän webinaarin tavoitteena on jakaa ideoita, joita koulut kolmessa maassa ovat kehitelleet. Vertaistuen avulla osallistujat saavat uusia ideoita jokapäiväiseen työhönsä ja ammatilliseen identiteettinsä pedagogisen ja jaetun johtajuuden näkökulmista, mutta myös globaalikasvatuksen sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi työ- ja oppimisyhteisöissään.

Vaihe kolme tuottaa dataa ja maakohtaista aineistoa hankkeen tutkijoille pedagogisten prosessien ja globaalikasvatuksen tarkastelemiseksi.

Koulutus 4: Teemapäivä

Tässä askeleessa on kyse ideoiden saattamisesta käytäntöön: globaalikasvatus ja osallistavat menetelmät, joihin tutustuttiin ensimmäisessä seminaarissa (Step 1) ja kehiteltiin edelleen omissa kouluissa (Step 2), sekä hiotiin vertaistuen avulla (Step 3). Tämä on keskeinen askelmerkki sekä GloBen pedagogiselle prosessille että koko hankkeelle! Sen perusteella osallistujat saavat tietoa GloBen pääteemojen mukaisesta ammatillisesta osaamisestaan. Sekä koulutukseen osallistujat että koulujen oppilaat dokumentoivat erilaisin audiovisuaalisin menetelmin päivän/festivaalin tapahtumia ja tuottavat reflektioita sen toteutuksesta.

Aineisto jota kolmen maan kouluissa tuotetaan on merkityksellistä muutosteorian testaamiselle.

Koulutus 5: Jaetaan ja Reflektoidaan Ideoiden toteutumista

Tämä askel on päätös viisivaiheiselle oppimisprosessille. Se koostuu ennakkotehtävästä ja kolmipäiväisestä kansainvälisestä seminaarista.

Ennakkotehtävänä on viimeistellä koulutukseen osallistuvien ammatilliset portfoliot.

Seminaari koostuu reflektioista, osallistujien esityksistä, ryhmäkeskusteluista, fasilitoiduista harjoitteista, alustuksista ja hankkeen asiantuntijoiden palautteesta.

Seminaari aloittaa myös toisen ryhmän viisivaiheisen pedagogisen prosessin ja käynnistää hankkeen mentorointiprosessin.

Hankekumppanit Suomessa

RKI:n työntekijät Riikka Jalonen, Mari-Anne Okkolin, Elina Lauttamäki ja Heli Pekkonen hymyilevät kameralle puistossa.

Mari-Anne Okkolin, Elina Lauttamäki, Riikka Jalonen, Heli Pekkonen

Anu Railasto-Moran hymyilee kameralle.

Anu Railasto-Moran

Rauhankasvatusinstituutti (RKI)

Rauhankasvatusinstituutti (RKI) on projektin pääkoordinaattori ja varmistamme sujuvan projektin kulun. Meillä on laaja asiantuntijuus, osaaminen ja pitkä kokemus koulutuksen pääteemoista: opettajankoulutuksesta ja positiivisen rauhantilaan tähtäävän yhteiskunnan koulutuksellisista toimista. Koordinoinnin lisäksi edistämme panoksellamme kaikkia aktiviteetteja ja GloBen tavoitteiden saavuttamista.

Elina Lehtomäki hymyilee kameralle

Elina Lehtomäki

Audrey Paradis hymyilee kameralle nojatessaan puuhun

Aurdey Paradis

University of Oulu  (UOULU)

UOULU tuo GloBeen globaalikasvatuksen ja oppimisen tutkimustuloksia, pohjaten tuloksensa Suomessa toteutettuihin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. UOULUn globaalikasvatuksen opiskelijat järjestävät kansainvälisiä oppimistapahtumia, joihin yhteistyökumppanit ovat tervetulleita. Harjoittelijat avustavat projektin kumppaneita ja suorittavat opintojaan liittyen pääteemoihin.

Mikael Risku hymyilee kameralle.

Mikael Risku

Marja Pietiläinen hymyilee kameralle.

Marja Pietiläinen

University of Jyväskylä (JYU)

Jyväskylän yliopisto (JYU) ja Institute of Educational Leadership (IEL) tuovat GloBeen ainutlaatuisen kokemuksensa koulutusjohtajuuden ja yhteisopettajuuden -ja oppijuuden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Tällä hetkellä IEL työskentelee vakiinnuttaakseen kansallisen mallin. Tämän lisäksi GloBe saa käyttöönsä IEL:n vertaismentori-verkoston.

Hankekumppanit Portugalissa

LaSalete hymyilee kameralle nojatessaan puuta vasten.

Luísa Neves

Luisa hymyilee kameralle.

La Salete Coelho

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

Olemme GloBen koordinaattoritiimi koulutuksen ja tekniikan korkeakoulusta  Higher School of Education of the Polytechnic Institute, Viana do Castelosta, pohjois-Portugalista. Tuomme tähän projektiin kokemuksemme työskentelystä tulevaisuuden opettajien kanssa ja koulujen ja opettajien kanssa uusien opetustapojen etsimisestä, jotka vahvistavat globaalia kansalaisuutta osallistavalla ja kiinnostavalla tavalla. Nämä johtavat sosiaaliseen muutokseen ja oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään maailmaan!

Jorge Cardoso seisoo liitutaulun edessä ja hymyilee kameralle.

Jorge Cardoso

Hugo Marques hymyilee kameralle.

Hugo Marques

Isabel Lacerda hymyilee kameralle.

Isabel Lacerda

Fundação Gonçalo da Silveira (FGS)

FGS contributes to the GloBe project from its consolidated experience in working in collaboration with schools and educators in Global Citizenship and Development Education processes. As a Civil Society Organization, we bring also experience in building collective knowledge for the well-being and common good, with different types of organization and people, including academia. 

Hankekumppanit Romaniassa

Globe Ovidiu hymyilee kameralle metsäisellä taustalla.

Ovidiu Gavrilovici

Ligia Boca hymyilee kameralle.

Ligia Boga 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iași (UAIC) 

UAIC on Romanian  vanhin korkeakouluinstituutio. Se on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja tekee yhteistyötä monien yliopistoverkostojen ja -järjestöjen kanssa. UAIC:n tiimi tuo GloBeen projektinhallinnan kokemuksensa ja erityisesti osaamisensa psykologisesta valmennuksesta ja koulutusjohtajuudesta.

Dana hymyilee kameralle.

Dana Dolghin

Kai Brand-Jacobsen seisoo puku päällä kameran edessä hymyillen.

Kai Brand-Jacobsen

Peace Action, Training & Research Institute of Romania (PATRIR)

PATRIR uskoo vakaasti globaalikasvatuksen arvoon ja merkitykseen luokkahuoneissa. Instituuttina tuomme kokemuksemme koulutuksen parissa työskentelystä globaalisti, rauhankasvatuksen edistämisestä kouluissa ja pyöreän pöydän menetelmien soveltamisesta täällä Clujissa. Täällä tuomme yhteen kouluja, koulujen rehtoraatteja, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita tahoja, ja työskentelemme yhdessä edistääksemme ja kehittääksemme kaikkien lastemme koulutuksen laatua ja tasoa.

Erasmus+

The project is funded by Erasmus+