Dialogin luova tila

Luovat turvalliset tilat mahdollistavat kestävän ja aidon dialogin nuorten kanssa.

Eurooppa ei ole vuosiin ollut näin suurten myllerrysten ja haasteiden keskellä. Ukrainan sodan, pandemia ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lisäksi Eurooppaa ja maailmaa haastavat muun muassa kuuluvuuden tunteen puute, rasismi, uskontoihin tai katsomuksiin pohjautuvat vastakkainasettelut sekä radikalisaatio. Tarvitsemme kiireellisesti uusia tapoja käsitellä näitä haastavia teemoja. Dialogin luova tila -hankkeessa (Creative Space for Dialogue), näihin haasteisiin tartuttiin dialogin ja katsomusdialogin keinoin kulttuurista moninaisuutta ja -sensitiivisyyttä painottaen.

Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat jatkuvasti työssään haastavia aiheita, joihin nuoret tarttuvat arjessaan non-formaalin ja formaalin oppimisen tiloissa tai jotka mietityttävät heitä vapaa-ajalla. Turvallisen luovan tilan avulla nuoret voivat käsitellä myös erityisen sensitiivisiä ja vaikeitakin asioita niin, että se johtaa kestävän dialogin syntymiseen. 

Hankkeessa järjestimme vuoden 2022 aikana neljä seminaaria neljässä maassa Suomessa, Serbiassa, Puolassa ja Sloveniassa, ja niihin osallistui yhteensä noin 80 nuorten parissa toimivaa ammattilaista nuorisotyöntekijöistä opettajiin sekä kulttuurin ja taidekasvatuksen ammattilaista. Jokaisessa neljässä seminaarissa oli oma painopisteensä sekä menetelmänsä.

  1. Helsinki: Ensimmäisessä seminaarissa kantavana teemana toimi turvallisemman tilan periaatteet moninaisissa tiloissa, elokuvakasvatus katsomusdialogin välineenä sekä välineenä käsitellä haastavia aiheita nuorten kanssa.
  2. Belgrade: Toinen seminaari herätteli osallistujat sekä yleisön ymmärtämään moniperustaista syrjintää: seminaari keskittyi erityisesti juutalaisvähemmistön sekä vähemmistön vähemmistön eli sateenkaarivähemmistön kohtaamaan syrjintään Serbiassa.
  3. Sandomierz: Kolmas seminaari vei osallistujat Sandomierzin idylliseen kaupunkiin Puolaan, jossa pääpainotuspisteenä oli argumentaatiotaitoja ja esitystaitoja kehittävään Oxford-style debate -menetelmään tutustuminen sekä elokuvakasvatuksen menetelmät.
  4. Strunjan: Sloveniassa osallistujat pääsivät syventymään sanallisten dialogitaitojen vastapainona kehotietoisuutta lisääviin draamamenetelmiin, kuten forum teatteriin, jossa ajatuksena oli puuttua kuvitteellisiin syrjinnän tilanteisiin teatterin keinoin.
 

Luovat turvallisemmat tilat – verkko-opas nuorisoalalle

Luovat turvallisemmat tilat -verkko-opas sukeltaa sekä turvallisemman tilan ja saavutettavuuden periaatteisiin että luoviin dialogimenetelmiin nuorisoalalla. Opas on selkeä ja käytännönläheinen työkalu nuorten parissa toimivalle ammattilaiselle tai kasvattajalle, joka pyrkii luomaan luovan ja turvallisen ympäristön työssään nuorten parissa.

Myös opettajien, kulttuuri- ja nuorisoalan tapahtumatuottajien ja koordinaattoreiden sekä viestijöiden, jotka haluavat tehdä työ- ja oppimisympäristöistään sekä paikallisista yhteisöistään turvallisempia, luovempia, yhdenvertaisempia sekä moninaisempia, kannattaa hyödyntää tätä opasta.

Opas rakentuu kolmelle eri viitekehykselle ja työotteelle, joita ovat antirasistinen viitekehys, psykososiaalinen viitekehys sekä antiableistinen viitekehys. Tämä tarkoittaa, että nämä näkökulmat on huomioitu, kun opasta on kirjoitettu ja sovellettu nuorisotoimintaan.

Oivallusten ja esimerkkien lisäksi, opas tarjoaa ohjenuoria, tarkastuslistoja sekä lomakemalleja jokapäiväiseen käyttöön.

Tutustu Luovat turvallisemmat tilat -verkko-oppaaseen!

Luovat julkiset tilat -opaskierros on pysähtynyt Oodin eteen. Ensimmäinen teemaseminaari Helsingissä huhtikuussa 2022.

Mikä on turvallisempi tila?

Turvallisempi ja yhdenvertaisempi tila saa sinut tuntemaan olosi kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi, ymmärretyksi ja turvalliseksi. Turvallisemman tilan luominen on jatkuvaa yhteistyötä, jossa turvallisempaa tilaa ylläpidetään yhdessä. Turvallisemmassa tilassa kaikki sitoutuvat yhdessä pitämään turvallisempaa tilaa yllä ja tekemään tarvittavia muutoksia sen ylläpitämiseksi. Turvallisempi tila on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä oleva toimintamalli.

Viimeinen teemaseminaari lokakuussa 2022. Kuva: Izola, Slovenia.

Dialogin luova tila on Erasmus+ -hanke, joka toi yhteen kulttuurin, media- ja taidekasvatuksen sekä nuorisoalan asiantuntijoita Suomesta, Sloveniasta, Serbiasta ja Puolasta. Hankkeen aikana tuotettiin ja jaettiin kokemuksia kestävän dialogin rakentamisesta luovan tilan avulla.

Kokonaisuus koostui neljästä työpajasta tai tapahtumasta nuorisotyön asiantuntijoille. Tapahtumat muodostivat kattavan kokonaisuuden, jotka yhdessä tarjosivat uudenlaisen lähestymistavan eurooppalaiselle nuorisoalalle turvallistamisen ja dialogin merkityksestä sekä nuorisotyön ammattilaisen roolista niihin.

Creative Space for Dialogue seminaari Helsingissä, huhtikuu 2022.
Tekstivastine videolle.

Hankkeen kumppanit

Haver Srbija, Serbia

Haver on voittoa tavoittelematon koulutusorganisaatio, aktiivinen non-formaalin koulutuksen saralla ja tekee yhteistyötä yksilöiden, kansalaisjärjestöjen ja julkisten instituutioiden kanssa ehkäistäkseen syrjintää ja ennakkoluuloja Serbiassa. Haverin missio on myötävaikuttaa yhteiskuntaan, jossa eletään yhteisymmärryksessä rinnakkain yhteiset arvot jakaen. Järjestön ohjelmat kattavat ja on suunniteltu kaikille sukupolville painopisteenä ala- ja yläkouluikäiset oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat sekä opettajat Serbiassa.

PiNA, Slovenia

PiNA perustettiin 1998 Open Society instituutin aloitteesta. Tänä päivänä kulttuurin kja koulutuksen järjestö PiNA on sekä Europe Direct -tietokeskus, Eurodeskin alueellinen kumppani, alueellinen keskus kulttuurien väliselle dialogille, alueellinen kansalaisjärjestöjen kiihdyttämö sekä nuorisokeskus, joka toimii julkisen edun mukaisesti nuorisoalalla. Antaakseen jotain takaisin yhteiskunnalle ja saadakseen aikaan positiivinen ja kestävä vaikutus, PiNA:n projekteilla on sama yhteinen ajatus – sosiaalinen vaikutus ja 4 painopistettä: aktiivinen kansalaisuus, kansainvälinen yhteistyö, ihmisoikeudet, luovuus ja sosiaalinen reflektio.

RKI, Suomi

Rauhankasvatusinstituutti (RKI) tarjoaa koulutusta, materiaaleja ja tukea kouluissa ja nuorisotyössä toimiville kasvattajille sekä yhdenvertaisempaa maailmaa ja kestävää rauhaa luoville aktivisteille.
RKI tekee työtä kolmen pääteeman alla, joita ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu. RKI kouluttaa ammattilaisia näistä teemoista sekä kehitää ja tuottaa Suomeen metodologiaa, osaamista ja käytännön työkaluja esimerkiksi inklusiivisemmasta ja turvallisemmasta tilasta kouluissa ja nuorisotyön alalla, antirasismista kouluyhteisöissä, dialogin rakentamisesta ja deep democracy -ajattelusta. RKI yhteiskehittää myös koulujen toimintakulttuuria ja tukee rehtoreita ja koulutusjohtoa kestävän kehityksen tuomisesta osaksi kaikkea koulun työkulttuuria. RKI:n toimintaa ohjaa turvallisemman tilan periaatteet sekä positiivinen erityiskohtelu.

Taki Jestem, Puola

Taki Jestem on vuonna 2003 perustettu kulttuuri-, taide- ja kasvatussäätiö. Säätiö tekee tunnetuksi kulttuuri- ja taidekasvatusta sekä kehittää monenlaista luovaa toimintaa ja rikkoo muureja tarjoten saavutettavaa kulttuuria tasa-arvoiselta pohjalta. Toteuttamalla hankkeita, kuten lippulaivafestivaalia Festival of Extraordinary Films and Encounters, säätiö toteuttaa omaa missiotaan ja laajentaa uusien kompetenssien pinta-alaa nuorten keskuudessa – kulttuurinen kompetenssi mukaan luettuna. Säätiö näkee, että tämä on erityisen tärkeää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suhteen, kun kyse on esimerkiksi vammasta tai kulttuurisesta tai sosiaalisesta moninaisuudesta. Vuonna 2018 säätiö sai Committee for the Protections of Children’s Rights -palkinnon “The child-friendly world”. Vuonna 2022 säätiö palkittiin pääpalkinnolla kulttuurin ja multimedian saralla.

RKI:n oranssi logo.
Logo of Haver Srbija. A purple character is raising its hands up while standing.
Logo of Pina in black letters.
Taki jestem! -logo punaisella.
Erasmus+
Hanke on tuotettu Erasmus+-rahoitustuella. Hankkeen sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan komission kantaa.