Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Toimintamme painopisteet vuosille 2017–2021

Rauhankasvatusinstituutin toiminnan painopiste vuosina 20172021 on rauhankasvatuksen vahvistaminen kolmessa eri ympäristössä: kouluissa, varhaiskasvatuksen yksiköissä ja nuorisotyön nonformaaleissa oppimisympäristöissä. 

Meille tärkeitä rauhankasvatuksen teemoja ovat antirasismi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä globaali vastuu. 

1. Rauhankasvatus osana koulujen toimintaa

Tarjoamme täydennyskoulutusta opettajille ja muulle oppilaitoshenkilökunnalle globaalikasvatuksesta, antirasistisesta toiminnasta ja yhdenvertaisuudesta. 

Maailmankoulu-portaalin avulla yhdistämme järjestöjä ja kouluja. Portaaliin kootut oppimateriaalit tarjoavat konkreettisia menetelmiä opetussuunnitelmien mukaiseen kriittiseen globaalikasvatukseen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamiseen. 

Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja kuntien kanssa yhdenvertaisen ja väkivallattoman toimintakulttuurin edistämiseksi.

2. Rauhankasvatus osana varhaiskasvatusta

Kannustamme päiväkoteja juurruttamaan rauhankasvatuksen näkökulmia työmenetelmiin, pedagogiikkaan ja arkiseen vuorovaikutukseen toiminnan suunnittelusta aina arviointiin saakka.

Tarjoamme varhaiskasvatuksen ammattilaisille antirasistisia koulutuksia, jotka tukevat päiväkoteja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin kehittämisessä.  

Kehitämme pedagogisia malleja, jotka edistävät myötätuntokasvatusta, moninaisuuden kohtaamista sekä syrjinnän, rasismin ja ennakkoluulojen käsittelyä yhdessä lasten kanssa heidän ikäkaudelleen sopivalla tavalla. 

3. Rauhankasvatus kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä

Kehitämme yhdessä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa uusia tapoja edistää antirasismia, dialogianuorten aktiivista kansalaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä 

Vahvistamme eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuemme eri nuorisoryhmien välistä vuorovaikutusta.  

Järjestämme nuorisotyöntekijöille täydennyskoulutuksia, jotka kehittävät heidän osaamistaan ajankohtaisista rauhankasvatuksen teemoista.

4. Dialogi, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuuden toteutuminen toimintakulttuurin keskiössä

Tuemme väkivallatonta kansalaisaktivismia ja sosiaalista muutosta eri oppimisympäristöissä nuorten toimijuutta vahvistavien menetelmien avulla. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä syrjinnän vaarassa olevien ryhmien kanssa ja tuemme heidän äänensä esille tuomista yhteiskunnassa. 

Toimintamme pohjana on tutkiva ja kehittävä työote. Hyödynnämme eri alojen tutkimustietoa ja käymme vuoropuhelua moniammatillisen verkoston kanssa.  

5. Rauhankasvatusinstituutti osana globaalia rauhankasvatusliikettä

Seuraavien toimintavuosien aikana instituutti laajenee entisestään kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteistyöprojektien kantavina osa-alueina ovat vertaisoppiminen muista maista sekä hyvien käytäntöjen jakaminen eri maiden välillä. 

Yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa tuemme moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Luomme mahdollisuuksia vaikuttaa syrjintävaarassa olevien ryhmien osallisuuteen.