Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Tasa-arvo ja yhdenvertai­suus

Rauhankasvatusinstituutin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pohjautuu ajatukseen siitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. Näin yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. On huomattava, ettei samanarvoisuus merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttääkin sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.  

Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kasvatusalan instituutioilla ja ammattilaisilla onkin velvoite edistää tasa-arvoa ja puuttua sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella tapahtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kattokäsitteenä sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Ammattikasvattajien velvoitteena onkin edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua muilla perusteilla tapahtuvaan syrjintään. 

Rauhankasvatusinstituutin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on vahvistaa kasvattajien valmiuksia tunnistaa, puuttua ja purkaa stereotypisoivia ja normittavia asenteita ja niitä ylläpitäviä käytänteitä ja toimintamalleja. Työmme keskiössä on siten sekä etiikasta, lainsäädännöstä (perusopetuslaki, nuorisolaki, tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki), kansainvälisistä sopimuksista, mutta myös opetussuunnitelmista nouseva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite. Yhtä lailla työmme nojautuu ”risteävien erojen” huomioonottamiseen eli interksektionaaliseen tarkasteluun ja otteeseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyömme pyrkimyksenä on moninäkökulmainen yhteiskunnallisten jakojen ja niiden keskinäissuhteiden tarkastelu. 


Lähteitä: 

Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvolaki pähkinänkuoressa.

Yhdenvertaisuus.fi: Yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö.

Nostoja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevistä koulutuksistamme ja materiaaleistamme

Hymyilevä hahmo seisoo portailla ja pitelee päänsä yläpuolella jättisuurta värikästä avainta.

Yhdenvertai­suus­avain

Yhdenvertaisuuden arviointiin suunnitellun työkalun avulla nuorisotyöntekijät ja nuorisotyön yksiköt voivat tarkastella ja seurata yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työssään.

Kuvitetut Neu ja Nor -aivosolut

Kohti syrjimä­töntä koulua

Miten voimme kitkeä syrjintää? Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirja keskittyy etsimään vastauksia kysymykseen erityisesti kouluympäristön näkökulmasta.

Kaikki mukana?

Kaikki mukana? -opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vastauksia siihen, miten edistää yhdenvertaisuutta nuorisotoiminnassa.

Koulu vailla vertaa!

Koulu vailla vertaa! -opas antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa.