Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Outside In – Vihapuhekulttuurin muuttaminen nuorisotiloissa

Käytännön työkaluja nuorten kanssa työskenteleville

Elämme maailmassa, jossa seksistiset vitsit kaveriporukassa, vihapuhetta sisältävät twiitit ja poliitikkojen rasistiset puheet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tämä jää meiltä kuitenkin liian usein huomaamatta, ellei se kohdistu suoraan meihin itseemme. Nuorten kanssa työskentelevät eivät ole tästä poikkeus. 

Rauhankasvatusinstituutti on Outside In -nimeä kantavassa hankkeessaan julkaissut yhdessä viiden kansainvälisen kumppaninsa kanssa kasvatus- ja menetelmäoppaan nuorisotyöhön sekä siihen liittyvän käytännön työkalut -oppaan. Oppaat pyrkivät tukemaan nuorisotyöntekijää vihapuhetilanteiden tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa nuorten kanssa.

Päämääränä on tukea nuorisotyöntekijän toiminnan kehittymistä transformatiiviseksi – eli muutosta tuottavaksi. 

Oppaiden kontekstissa vihapuhe edustaa nimenomaan sellaista epäasiallista, loukkaavaa ja ulossulkevaa käytöstä ja puhetta, joka kohdistuu vähemmistöryhmiin. Ryhmiä voivat olla esimerkiksi etnisen taustan tai uskonnon perusteella jaotellut ihmiset, HLBTIQ+-yhteisö, ihmiset, joilla on erilaisia toimintakykyjä tai sukupuoleen perustuvat jaottelut.

Vihan syyt ovat monimutkaisia, yhteen kietoutuneita sekä selvästi yhteiskunnassa hallitseviin epätasa-arvon rakenteisiin sidottuja. Opas esittää kasvatuksellisena lähtökohtanaan näkökannan, jonka mukaan vihamielisen puheen ja käytöksen laukaisijana ovat tilanteet, joissa nuoren tarpeisiin ei tavalla tai toisella vastata ja perustaa esittämänsä ratkaisut siihen.

Ihmisiä kuuntelemassa puhetta.

Mitä on vihapuhe tai vihamielinen kielenkäyttö?

Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, kannattavat tai yrittävät oikeuttaa vihaa, stereotypioiden levittämis tai syrjintää, joka kohdistuu marginalisoituihin ryhmiin ja vähemmistöihin. 

Oppaissa keskitytään vihapuheeseen, joka perustuu henkilön etniseen ja kulttuuriseen taustaan (esimerkiksi romanit ja saamelaiset), uskontoon ja vakaumukseen (myös uskonnottomuuteen), erilaisiin toimintakykyihin, terveydentilaan (myös mielenterveyden tilaan), seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen (mukaan lukien transsukupuoliset ja muunsukupuoliset) tai sukupuolen ilmaisuun.

Vihapuhetta ovat myös seksismi, misogynia, rasismi, aggressiivinen nationalismi, luokkasyrjintä, ja kaikki uhkaavan tai herjaavan puheen muodot, kuten nimittely, asiattomat vitsit, negatiiviset arvostelut sekä avoin palveluiden kieltäminen perustuen henkilön oletettuun identiteettiryhmään. Vihapuhe aiheuttaa epäyhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja asettaa yksilön tai ryhmän eri asemaan toisiinsa nähden.

Oppaat pyrkivät vastaamaan joihinkin vaikeampiin kysymyksiin, joita nuorten parissa toimivat kohtaavat työssään Suomessa ja Euroopassa: Miten tarjota turvallisempi tila kaikille nuorille ja kuinka mahdollistaa kauaskantoinen muutos nuorten keskuudessa, jossa ilmenee syrjiviä asenteita ja käytöstä. On myös olennaista antaa nuorten kanssa työskenteleville työkaluja kohdata erilaisuudesta kumpuavaa syrjintää.

Toivottavasti koette oppaat hyödyllisiksi työssänne!

Outside In -hankkeen ympärille kehitettiin eurooppalainen kouluttajien ja asiantuntijoiden verkosto, joka pystyy tunnistamaan ja torjumaan vihapuhetta ja rasismia jokapäiväisessä työssään nuorten parissa. 
Erasmus+
Hanke on tuotettu Erasmus+-rahoitustuella. Hankkeen sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan komission kantaa.