Skip to content

Toimintamme painopisteet vuosille 2017-2021

RKI keskittyy toiminnassaan erityisesti kolmeen osa-alueeseen: rauhankasvatuksen vahvistamiseen kouluissa, varhaiskasvatuksessa sekä nuorisotyössä ja muissa koulun ulkopuolisen oppimisen toimintaympäristöissä.

Kolmen painotusalueen lisäksi RKI kiinnittää erityistä huomiota vähemmistöjen, syrjinnän ja syrjäyttämisen vaarassa olevien ryhmien äänen tuomisen mukaan kaikkeen toimintaan sekä tietoisesti laajentuu osaksi globaalia rauhankasvatusliikettä.

1. Rauhankasvatus osana koulujen toimintaa

RKI tarjoaa opettajille ja muille kouluissa toimiville kasvattajille monipuolisesti täydennyskoulutusta globaalikasvatuksesta, rauhankasvatuksesta ja yhdenvertaisuudesta sekä tekee yhteistyötä oppilaitosten ja kuntien kanssa yhdenvertaisen ja väkivallattoman toimintakulttuurin edistämisessä. RKI yhdistää järjestöjä ja kouluja. Maailmankoulun toiminta on vakiintunut osaksi usean kunnan opetus- ja kasvatustoimintaa.

RKI:n tuottamien oppimateriaalien sekä muiden tuki- ja neuvontapalveluiden avulla opettajat saavat hyviä käytäntöjä ja menetelmiä opetussuunnitelmien mukaiseen kriittiseen globaalikasvatukseen, rauhankasvatukseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi RKI antaa pyynnöstä lausuntoja ja tukea oppikirjojen tekijöille.

2. Rauhankasvatus osana varhaiskasvatusta

RKI toimii vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa etsien ratkaisuja varhaiskasvatuksen haasteisiin ja kannustaen rauhankasvatuksellisten näkökulmien juurruttamiseen päiväkotien arkeen, työmenetelmiin ja pedagogisiin valintoihin. RKI tarjoaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille koulutuksia, jotka tukevat päiväkoteja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Rauhankasvatusinstituutti kehittää uudenlaisia pedagogisia malleja ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa liittyen erityisesti yhdenvertaisuuden edistämiseen, myötätuntokasvatukseen, moninaisuuden kohtaamiseen sekä syrjinnän, rasismin ja ennakkoluulojen käsittelyyn yhdessä lasten kanssa heidän ikäkaudelleen sopivalla tavalla.

3. Rauhankasvatus kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä

RKI käsittää nuorisotyön ja kansalaistoiminnan merkityksellisinä toimintaympäristöinä tukea nuorten kasvua toisia kunnioittaviksi aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Edistämme rauhankasvatuksen toteutumista nuorten vapaa-ajalla ja kehitämme yhdessä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa uusia tapoja muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi kaikille. Tuemme eri nuorisoryhmien välistä vuorovaikutusta, aktiivista kansalaisuutta ja vahvistamme erilaisten toimijoiden välistä yhteistyötä rauhankasvatuksellisissa teemoissa. Koulutamme nuorisotyöntekijöitä yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta ja syrjintään, rasismiin ja vihapuheeseen puuttumisesta.

4. Toimintaotteen keskiössä dialogin, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden toteutuminen

Osallistavien ja toimijuutta tukevien menetelmien avulla innostamme ja tuemme väkivallatonta kansalaisaktivismia ja sosiaalista muutosta varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, nuorisotyössä ja kansalaisyhteiskunnassa. RKI toimii tiiviissä yhteistyössä vähemmistöjä ja syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavien tahojen kanssa ja tukee heidän äänensä esille tuomista laajasti yhteiskunnassa ja erityisesti kasvatuksen alalla.

RKI:n työtä luonnehtii tutkiva ja kehittävä työote. RKI hyödyntää eri alojen tutkimustietoa ja tekee omaa tieteellistä tutkimusta. RKI analysoi väkivallan ja epätasa-arvon syitä ja mekanismeja koulutuksessa ja yhteiskunnassa sekä kehittää uusia rauhankasvatuksellisia ratkaisumalleja vuoropuhelussa erilaisten toimijoiden kanssa.

RKI tarjoaa kansalliset ja kansainväliset verkostonsa erilaisten toimijoiden hyödynnettäväksi tukien moniarvoisen ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ja parantaa erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien osallistumista ja osallisuutta.

5. Rauhankasvatusinstituutti osana globaalia rauhankasvatusliikettä

Seuraavien viiden toimintavuoden aikana instituutti laajenee kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteistyöprojektien kantavina osa-alueina ovat vertaisoppiminen muista maista sekä hyvien käytäntöjen jakaminen eri maiden välillä.

Font Resize